วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

สวนนกชัยนาท-สวนน้ำอวกาศ

                เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร สวนนกชัยนาท มีพื้นที่ 260 ไร่ มีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ 26 ไร่ โดยปล่อยพันธุ์นกต่าง ๆ ให้อยู่อย่างธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีกรงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 63 กรง มีสวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย สวนสัตว์ป่า เช่น ละมั่ง เลียงผา กวางดาว เนื้อทราย มีศาลากลางน้ำ อาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดเป็นปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยา 63 ชนิด เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน เป็นต้น 


นอกจากนี้ยังมี 3 โครงใหม่ได้ปรับปรุงขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวภายในสวนนกคุ้มค่ายิ่งขึ้น ได้แก่
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม หัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าตามฤดูกาลของชุมชน
3. น้ำตกจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินพังทลาย ตั้งอยู่เชิงเขาพลอง

กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชีย
               เริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2529 โดยแนวคิดของนายไพรัตน์ เตชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้น โดยมีนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ซึ่งดำรงปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขณะนั้น เป็นประธาน  ในพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างเสร็จสมบรูณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นกรงนกเปิดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับการ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์นก เป็นรวบรวมพันธุ์นกนานาชนิด ให้มีที่อยู่อาศัย   อย่างอิสระ ในพื้นที่ลักษณะตาข่ายที่ครอบคลุมจากเชิงเขาพลองมาถึงที่ราบ ขนาดพื้นที่ 26 ไร่เศษ มีความสูง 26 เมตร กว้าง 180 เมตร ยาว 240 เมตร นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของสวนนกชัยนาทและยังไม่ปรากฏว่าจะมีกรง นกที่มีขนาดและโครงสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนในทวีปเอเชีย
                ปัจจุบัน ภายในกรงนกใหญ่ สวนนกชัยนาทแห่งนี้ ได้มีการปลูกสวนต้นไม้เพื่อสร้างเป็นป่าเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดเป็นสวนหย่อมให้มีความสวยงามร่มรื่น      ทั้งยังสร้างทางเดิน ทั่วกรงนกใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมนกได้อย่างใกล้ชิดและยังเพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติที่เป็นที่ อยู่อาศัยของนก   ในการนี้ สวนนกชัยนาทยังได้เพิ่มกิจกรรมการตกปลาช่อนยักษ์อะเมซอน เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวชมสวนนกชัยนาท ให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
               ภายในกรงนกใหญ่ ทางสวนนกชัยนาทได้ปล่อยนกจำนวนมากภายในกรงนกใหญ่ อาทิ นกยูง นกเอี้ยง นกกาบบัว นกอีโก้ง ไกฟ้า  ฯลฯศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง
              ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2551 จากแนวคิดของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความ รู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาสู่แนวคิดการจัดทำศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาทขึ้น โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันนี้ ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็ม ดวงเมื่อปี ค.ศ. 1868 ว่าเป็น "King of Siam's Eclipse“
              ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วันที่ 10 กันยายน 2552 ภายในระยะเวลา 300 วัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 24,250,000 บาท มีขนาดพื้นที่อาคารกว้างโดยรวม 330 ตารางเมตร และความสูงของตัวอาคารกว่า 8 เมตร
              ตัวอาคารสะดุดตาไปกับนาฬิกาแดดแบบอีควอเท อเรียลที่สามารถอ่านค่าเวลาจากเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท โดยถือเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกในจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญประจำจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความหลากหลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ในการศึกษาและเรียนรู้ดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.เพื่อ เป็นแหล่งทัศนะศึกษา และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและเป็นภาระของผู้สอนในการพานักเรียน ไปจัดกิจกรรม
4.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดเจตคติที่ดีต่อดาราศาสตร์และหันมาศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่ง ขึ้นและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          สวนนกชัยนาท จึงเป็นมิติใหม่ในการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจร ที่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากสวนนกชัยนาทจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในแหล่งเรียนรู้เชิงทาง ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทำให้การเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นเสมือนเรื่องใกล้ตัว และถือเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาสวนนกชัยนาท ได้ชื่อว่าเป็น
ท้องฟ้าจำลองที่สมบรูณ์แบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สวนนกเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.0017.00 น. สำหรับสวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.0018.00 น.
อัตราค่าเช้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-411413
การ เดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท-ตาคลี
เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร สวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ

สวนน้ำอวกาศ
                   สวนน้ำอวกาศ (SPACE WATER PARK) แห่งเดียวในโลก โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะก่อสร้างสวนน้ำ อวกาศภายในสวนนกชัยนาทเพื่อให้ประชาชนจังหวัดชัยนาท จังหวัดใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน ใจ อย่างครบวงจรในสวนนกชัยนาท โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง สวนน้ำอวกาศ (SPACE WATER PARK) บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ งบประมาณ 83,000,000 บาท ภายในสวนน้ำมีสระว่ายน้ำ ทั้งระบบรวมสระเปิดและบริการคลองน้ำวน ความยาวประมาณ 230 เมตร อาคารบริการนักท่องเที่ยวแบบ 2 ชั้น พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร มีสระสำหรับเด็ก ความลึกประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร มีสระสำหรับผู้ใหญ่ความลึกประมาณ 150 เซนติเมตร พื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีอาคารร้านขายของจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกสำหรับนักท่อง เที่ยว มีห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า รับของฝาก ฯลฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สะอาด ทันสมัยและปลอดภัยและไฮไลท์สำคัญคือ มีหุ่นยนต์ NAKA ROBOT สำหรับเล่นสไลเดอร์ ซึ่งมีจำนวน 5 ราง และมีความสูงประมาณตึก 4 ชั้น จึงถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกพร้อมเปิดให้บริการอย่างครบวงจรใน ปี 2554

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย
ช่วงชัยนาท-ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร
สวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ

สวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.0018.00 น.
อัตราค่าเช้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-411413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น